Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
148
Meni podešavanja fotoaparata > 
Korisnička podešavanja
Obojeni prostor
Opcija obojenog prostora omogućava da izaberete načine prikazivanja 
boja. Uređaji za digitalno prikazivanje slika kao što su digitalni fotoaparati, 
monitori i štampači poseduju sopstvene načine za predstavljanje boja, koji 
se nazivaju obojeni prostori. 
Opcija
Opis
sRGB
sRGB (Standard RGB) je međunarodna specifikacija 
kojom se određuje obojeni prostor kreiran od strane 
IEC (Međunarodna elektrotehnička komisija). On se 
dosta koristi za kreiranje boja na monitorima računara 
i takođe je standardni obojeni prostor za Exif. sRGB se 
preporučuje za standardne slike i slike koje nameravate 
da objavite na Internetu.
Adobe RGB
Adobe RGB se koristi za komercijalno štampanje i ima 
veći opseg boja u odnosu na sRGB. Taj veći opseg boja 
pomaže vam da jednostavno uređujete fotografije na 
računaru. Obratite pažnju da su pojedinačni programi 
uopšteno kompatibilni sa ograničenim brojem obojenih 
prostora.
Adobe RGB
sRGB
Kada se obojeni prostor postavi na Adobe RGB, fotografije će biti sačuvane kao 
„_SAMXXXX.JPG”.