Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
149
Meni podešavanja fotoaparata > 
Korisnička podešavanja
Ispravka izobličenja
Možete da ispravite izobličenje objektiva koje se može javiti na 
objektivima. Ova funkcija možda nije dostupna sa nekim objektivima.
Sačuvaj kao prilagođeni režim
Možete kreirati sopstvene režime snimanja podešavanjem i čuvanjem 
opcija. (C1C2 ili C3) (str. 65)
iFn prilagođavanje
Možete izabrati opcije koje se mogu prilagoditi kada na i-Function 
objektivu pritisnete [i-Function].
Opcija
Opis
Blenda
Podesite da biste prilagodili vrednost otvora blende.
Brzina okidanja
Podesite da biste prilagodili brzinu okidača.
EV
Podesite da biste prilagodili vrednost ekspozicije.
ISO
Podesite da biste prilagodili ISO osetljivost.
Balans bele
Podesite da biste prilagodili balans bele boje.
Z
Podesite da biste prilagodili stepen zumiranja.
Korisnički ekran
Možete da dodajete ili uklanjate informacije o snimanju sa ekrana.
F
1
2
3
London
Br.
Opis
Datum i vreme
Podesite da biste prikazivali datum i vreme.
Ikone
Podesite da biste prikazali ikone na desnoj strani u režimu snimanja.