Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
150
Meni podešavanja fotoaparata > 
Korisnička podešavanja
Br.
Opis
Histogram
Podesite uključivanje ili isključivanje histograma na ekranu. 
O histogramu
Histogram je grafikon koji prikazuje raspodelu svetlsoti na fotografiji. 
Histogram pomeren nalevo ukazuje na tamnu fotografiju. Histogram 
pomeren nadesno ukazuje na svetlu fotografiju. Visina grafikona je 
povezana sa informacijama o boji. Grafikon je viši ako je određena 
boja češća.
Nedovoljna ekspozicija 
Ekspozicija u ravnoteži 
Prevelika ekspozicija
Osnovno mapiranje
Možete da promenite funkciju dodeljenu tasteru „Prilagođeno” (
F
) na 
ekranu ili tasteru DIRECT LINK na kameri.
* Podrazumevano
Dugme
Funkcija
Prilagođeno
Podesite funkciju tastera „Prilagođeno”.
• 
Isključeno*: Ne koristite taster „Prilagođeno”.
• 
Optički pregled: Aktivirajte funkciju za dubinu polja 
za trenutnu vrednost otvora blende. (str. 23)
• 
WB jednim dodirom (Balans bele): Aktivirajte 
funkciju prilagođenog balansa bele.
• 
RAW pom. jed. dug. +: Sačuvajte datoteku u 
formatu RAW+JPEG. Da biste sačuvali datoteku u 
JPEG formatu, ponovo dodirnite taster.
• 
Resetuj: Resetujte neka podešavanja.
• 
AEL: Aktivirajte funkciju zaključavanja automatske 
ekspozicije.
• 
AEL aktivno: Nastavite da izvršavate funkciju 
zaključavanja automatske ekspozicije nakon 
snimanja.
DIRECT LINK
Podesite funkciju tastera DIRECT LINK. (AutoShare*, 
MobileLinkRemote ViewfinderAutom. rez. kop.
E-adresaSNS i CloudSamsung Link)