Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
153
Meni podešavanja fotoaparata > 
Postavka
* Podrazumevano
Stavka
Opis
Ušteda 
energije
Podesite vreme isključivanja napajanja. Fotoaparat se 
isključuje ako ga ne koristite u zadatom vremenskom 
periodu. (30 sek.1 min.*, 3 min.5 min.10 min.30 min.)
• 
Fotoaparat će sačuvati postavku za vreme isključivanja 
napajanja čak i ako zamenite bateriju.
• 
Ušteda energije možda neće funkcionisati ako je 
fotoaparat povezan sa računarom ili televizorom ili ako 
reprodukuje prezentaciju ili film.
Language
Podesite jezik koji fotoaparat prikazuje na ekranu.
Datum i 
vreme
Podesite datum, vreme, format datuma, vremensku zonu i 
da li će se na fotografijama prikazivati datum. (Vremenska 
zona
Datum i vremeTip datumaTip vremena
Utiskivanje)
• 
Datum se prikazuje u donjem desnom delu fotografije.
• 
Kada štampate fotografiju, neki štampači možda neće 
pravilno štampati datum. 
* Podrazumevano
Stavka
Opis
Video izlaz
Podesite izlaz video signala koji je odgovarajući za vašu 
zemlju kada povezujete fotoaparat sa spoljašnjim video 
uređajem, kao što je monitor ili HDTV.
• 
NTSC: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan, Meksiko, itd
• 
PAL (Podržava samo PAL B, D, G, H ili I): Australija, Austrija, 
Belgija, Kina, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, 
Engleska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur, 
Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Norveška, itd
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Kada povežete fotoaparat na HDTV koji podržava Anynet+ 
(HDMI-CEC), možete upravljati funkcijom reprodukcije na 
fotoaparatu pomoću daljinskog upravljača televizora.
• 
Isključeno: Ne možete upravljati funkcijom reprodukcije 
na fotoaparatu pomoću daljinskog upravljača televizora.
• 
Uključeno*: Možete upravljati funkcijom reprodukcije na 
fotoaparatu pomoću daljinskog upravljača televizora.
HDMI izlaz
Kada povežete fotoaparat na HDTV putem HDMI kabla, 
možete da promenite rezoluciju slike.
• 
NTSCAutomatski*, 1080p720p480p,  
576p (aktivira se samo kada je izabrano PAL)
Ako povezani HDTV ne podržava izabranu rezoluciju, 
fotoaparat postavlja rezoluciju na niži nivo.