Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
156
Meni podešavanja fotoaparata > 
Postavka
* Podrazumevano
Stavka
Opis
Brisanje 
senzora
• 
Brisanje senzora: Uklonite prašinu sa senzora.
• 
Početna akcija: Kada je aktivno, fotoaparat briše senzor 
svaki put kada je uključite. (Isključeno*, Uključeno)
Pošto ovaj proizvod koristi objektive koji se mogu menjati, 
senzor može nakupiti prašinu po sebi kada menjate 
objektive. To može dovesti do pojave čestica prašine na 
snimljenim fotografijama. Preporučuje se da ne menjate 
objektiv kada se nalazite na mestima sa dosta prašine. 
Takođe, na objektiv obavezno stavite poklopac kada ga ne 
koristite.
Resetuj
Resetujte meni za podešavanje i opcije snimanja na fabričke 
vrednosti. (Postavke za datum, vreme, jezik i izlaz video 
zapisa neće se promeniti.) (DaNe)
Licence za 
otv. kod
Prikažite licence otvorenog koda.