Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
158
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima
Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparat 
sa HDTV-om (3D TV-om) koristeći opcioni HDMI kabl.
Pregledanje datoteka na HDTV-u
U režimu snimanja ili reprodukcije dodirnite 
 
 
 
HDMI izlaz 
 opciju. (str. 153)
Isključite fotoaparat i HDTV.
Povežite fotoaparat sa HDTV-om koristeći opcionalni HDMI 
kabl.
Uključite HDTV i izaberite HDMI video izvor.
Uključite fotoaparat.
• 
Fotoaparat automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga 
povežete na HDTV.
Upravljate fotoaparatom da biste pregledali fotografije ili 
reprodukovali video zapise.
• 
Kada koristite HDMI kabl, možete povezati fotoaparat na HDTV koristeći način 
Anynet+(CEC). 
• 
Ako HDTV podržava Anynet+(CEC), TV aparat se automatski uključuje kada se 
koristi zajedno sa fotoaparatom. Ova funkcija možda nije dostupna na nekim 
HDTV aparatima.
• 
Kada se fotoaparat poveže na HDTV preko HDMI kabla, on ne može snimati 
fotografije ili video zapise.
• 
Povezivanjem na HDTV neke od funkcija reprodukcije na fotoaparatu možda 
neće biti dostupne.
• 
Vreme nakon koga se fotoaparat i HDTV povezuju može se razlikovati u 
zavisnosti od memorijske kartice koju koristite. Iako je osnovna funkcija 
memorijske kartice da poveća brzinu prenosa, ne mora da znači da je 
memorijska kartica sa većom brzinom prenosa takođe brza u korišćenju HDMI 
funkcije.
Pregledanje datoteka na HDTV-u ili 3D TV-u