Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
159
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Pregledanje datoteka na HDTV-u ili 3D TV-u
Pregledanje fajlova na 3D TV-u
Možete pregledati fotografije ili video zapise snimljene u 3D režimu ili sa 
opcijom 3D panorama u režimu Pametno na 3D televizoru.
U režimu snimanja ili reprodukcije dodirnite 
 
 
 
HDMI izlaz 
 opciju. (str. 153)
Isključite fotoaparat i 3D TV.
Povežite fotoaparat sa 3D TV-om koristeći opcionalni HDMI 
kabl.
Uključite 3D TV i izaberite HDMI video izvor.
Uključite fotoaparat.
• 
Fotoaparat automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga 
povežete na 3D TV.
Pronađite 3D datoteku, a zatim dodirnite 
 da biste 
prebacili u 3D režim.
• 
Dodirnite 
 da biste prebacili u 2D režim.
Uključite 3D funkciju televizora.
• 
Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za TV.
Upravljate fotoaparatom da biste pregledali 3D fotografije ili 
reprodukovali 3D video zapise.
• 
Ne možete da pregledate MPO datoteku u 3D efektu na televizoru koji ne 
podržava ovaj format.
• 
Koristite odgovarajuće 3D naočare kada gledate MPO datoteku ili 3D video 
datoteku na 3D televizoru.
• 
Snimanje fotografija u režimu 3D panorama može dovesti do manje 
izraženog 3D efekta u odnosu na fotografije snimljene u 3D režimu sa 3D 
objektivom.
Nemojte da gledate 3D fotografije ili video zapise snimljene fotoaparatom na 
3D televizoru ili 3D monitoru u dužem vremenskom periodu. To može izazvati 
neugodne simptome, kao što su naprezanje očiju, nesvestica, mučnina i drugo.