Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
160
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima
Prebacite datoteke sa memorijske kartice na računar povezujući fotoaparat 
i računar.
Prebacivanje datoteka na Windows računar
Povezivanje fotoaparata kao zamenjivog diska
Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao zamenljivi disk.
Isključite fotoaparat.
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
• 
Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat 
uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač 
ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
• 
Ako pokušate da priključite USB kabl u HDMI port, fotoaparat možda 
neće ispravno raditi.
Uključite fotoaparat.
• 
Računar automatski prepoznaje fotoaparat.
Na računaru izaberite Moj računar 
 Izmenjivi disk 
 DCIM 
 100PHOTO ili 101_0101.
Izaberite željene datoteke, a zatim ih prevucite ili sačuvajte na 
računaru.
Ako je Tip fascikle podešen na Datum, ime fascikle se pojavljuje kao 
„XXX_MMDD”. Na primer, ako fotografiju snimite 1. januara, ime fascikle će biti 
„101_0101”.
Prebacivanje datoteka na računar