Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
161
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Prebacivanje datoteka na računar
Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)
U sistemu Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, načini odvajanja 
fotoaparata su slični.
Proverite da li je u toku prenos podataka između fotoaparata i 
računara.
• 
Ako lampica statusa na fotoaparatu treperi, to znači da je u toku 
prenos podataka. Sačekajte dok lampica statusa ne prestane da 
treperi.
Kliknite na 
 na traci sa alatkama u desnom donjem uglu 
ekrana računara.
Kliknite na iskačuću poruku.
Kliknite na poruku koja pokazuje bezbedno uklanjanje.
Uklonite USB kabl.
Prebacivanje datoteka na Mac računar
Podržana je verzija Mac OS 10.5 ili novija.
Isključite fotoaparat.
Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom 
Macintosh koristeći USB kabl.
• 
Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat 
uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač 
ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
• 
Ako pokušate da priključite USB kabl u HDMI port, fotoaparat možda 
neće ispravno raditi.