Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
166
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Korišćenje programa na računaru
Pregledanje video zapisa
1
2
3
4
5
6
7
8
Br.
Opis
Naziv datoteke
Podešavanje jačine zvuka.
Otvorite izabranu datoteku.
Pomerite se na sledeću datoteku.
Zaustavi
Br.
Opis
Pauza
Pomerite se na prethodnu datoteku.
Traka napretka
Preuzimanje fabričkog softvera
Na ekranu programa Samsung i-Launcher, kliknite na Firmware Upgrade
Preuzimanje programa PC Auto Backup
Na ekranu programa Samsung i-Launcher, kliknite na PC Auto Backup.  
Za informacije o instaliranju programa PC Auto Backup, pogledajte  
stranu 133.