Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
167
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima > 
Korišćenje programa na računaru
Instaliranje programa Adobe Photoshop 
Lightroom
Umetnite Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM u računar.
Izaberite jezik.
Pratite uputstva na ekranu.
Korišćenje programa Adobe Photoshop 
Lightroom
Fotografije snimljene fotoaparatom se često prebacuju u JPEG formate 
i čuvaju u memoriji u skladu sa postavkama fotoaparata u trenutku 
snimanja. RAW datoteke se ne prebacuju u JPEG formate i čuvaju se u 
memoriji bez promena. Pomoću programa Adobe Photoshop Lightroom, 
možete kalibrisati ekspozicije, balans bele boje, nijanse, kontraste i boje 
fotografije. Možete i uređivati JPEG ili TIFF datoteke, kao i RAW datoteke. 
Dodatne informacije potražite u priručniku ovog programa.