Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
16
Koncepti fotografije
Vrednost ekspozicije i dubina polja
Možete zamutiti ili izoštriti pozadinu fotografije kontrolišući blendu. Ona 
je blisko povezana sa dubinom polja (DOF), koja se može izraziti kao mala 
ili velika.
Fotografija sa velikom DOF 
Fotografija sa malom DOF
Kućište blende sadrži nekoliko krakova. Ti krakovi se međusobno pomeraju i 
kontrolišu količinu svetlosti koja prolazi kroz centar blende. Broj krakova takođe 
utiče na oblik svetlosti pri snimanju noćnih scena. Ako blenda sadrži paran broj 
krakova, svetlo se deli u jednak broj delova. Ako je broj krakova neparan, broj 
delova jednak je dvostrukom broju krakova.
Na primer, blanda sa 8 krakova deli svetlo u 8 delova, dok blenda sa 7 krakova 
deli svetlo u 14 delova.
7 krakova 
8 krakova