Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
169
Dodatak
Kada se prikaže neka od sledećih poruka o grešci, pokušajte uzroke da 
otklonite na navedene načine.
Poruke o grešci
Predložena rešenja
Objektiv je 
zaključan
Objektiv je zaključan. Okrećite objektiv suprotno od 
smera kretanja kazaljki sata dok ne čujete „klik”.  
(str. 46)
Greška sa 
karticom
• 
Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite.
• 
Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo 
stavite.
• 
Formatirajte memorijsku karticu.
Baterija je skoro 
ispražnjena
Napunite bateriju ili stavite punu.
Nema datoteke 
slike
Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu 
koja sadrži fotografije.
Greška sa 
datotekom
Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom 
centru.
Nema prostora u 
memoriji
Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu 
memorijsku karticu.
Poruke o grešci
Predložena rešenja
Dostignut je 
maksimalan broj 
fascikli i datoteka. 
Zamenite karticu.
Imena datoteka nisu u skladu sa DCF standardom. 
Prebacite datoteke sa memorijske kartice na računar,  
a zatim formatirajte karticu. (str. 155)
Error 00
Isključite fotoaparat i ponovo postavite objektiv. 
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se servisnom 
centru.
Error 01/02
Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i ponovo je 
stavite. Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se 
servisnom centru.
Poruke o grešci