Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
171
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
Korišćenje na plažama ili obalama
• 
Zaštitite fotoaparat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u 
sličnom okruženju.
• 
Vaš fotoaparat nije vodootporan. Ne rukujte baterijom, adapterom 
ili memorijskom karticom mokrim rukama. Rukovanje fotoaparatom 
mokrim rukama može uzrokovati oštećenja na fotoaparatu.
Čuvanje u dužem vremenskom periodu
• 
Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa 
upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
• 
Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se 
napune pre upotrebe.
• 
Postojeći datum i vreme se mogu inicijalizovati kada se fotoaparat 
uključi nakon što su fotoaparat i baterija bili odvojeni u dužem 
vremenskom periodu.
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata
Neodgovarajuća mesta za korišćenje ili čuvanje fotoaparata
• 
Izbegavajte izlaganje fotoaparata veoma niskim ili veoma visokim 
temperaturama.
• 
Izbegavajte da fotoaparat koristite u oblastima sa izrazito visokom 
vlagom, ili u kojima se vlažnost drastično menja.
• 
Izbegavajte izlaganje fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvanje 
na toplim, slabo provetrenim mestima, kao što je automobil u letnjem 
periodu.
• 
Zaštitite fotoaparat i ekran od udaraca, grubog rukovanja i značajnih 
vibracija da biste izbegli ozbiljna oštećenja.
• 
Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, 
vlažnim ili slabo provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja 
pokretnih i unutrašnjih delova.
• 
Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili 
hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili 
eksplozivne materijale u istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.
• 
Kameru ne stavljajte na mesta na kojima postoje loptice od naftalina.