Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
179
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije
Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja.
Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da 
napravi vezu između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili 
trajnog oštećenja baterije i da uzokuje požar ili strujni udar.
Napomene u vezi sa punjenjem baterije
• 
Ako je lampica statusa isključena, proverite da li je baterija pravilno 
stavljena.
• 
Ako je fotoaparat prilikom punjenja uključen, baterija se možda neće 
napuniti u potpunosti. Isključite fotoaparat pre punjenja baterije.
• 
Fotoaparat nemojte koristiti kada punite bateriju. To može izazvati požar 
ili strujni udar.
• 
Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice jer to 
može uzrokovati požar ili strujni udar.
• 
Pustite da se baterija puni najmanje 10 minuta pre nego što uključite 
fotoaparat.
• 
Ako fotoaparat priključite na spoljni izvor napajanja dok se baterija 
prazni, upotreba nekih funkcija koje troše energiju će uzrokovati 
isključivanje kamere. Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite 
bateriju.
• 
Ako ponovo povežete kabl za napajanje kada je baterija potpuno 
napunjena, lampica statusa se ukljuèuje na otprilike 30 minuta.
• 
Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja 
baterije. Punite bateriju sve dok se crvena lampica indikatora ne ugasi.
• 
Ako lampica indikatora treperi crveno, ponovo povežite kabl ili izvadite 
bateriju i ponovo je stavite.
• 
Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, 
lampica indikatora može da trepće crveno. Baterija će početi da se puni 
kada se ohladi.
• 
Prekomerno punjenje baterija može da skrati životni vek baterije. Kada 
se punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
• 
Nemojte savijati AC kabl ili postavljati teške objekte na njega. Tako 
možete da oštetite kabl.