Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
180
Dodatak > 
Održavanje fotoaparata
Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa 
računarom
• 
Koristite isključivo USB kabl koji ste dobili u kompletu.
• 
Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
 
-
kada se koristi USB razvodni uređaj
 
-
kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
 
-
kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
 
-
USB port na računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)
Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i odlažite ih na 
adekvatan način
• 
Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise 
koji se odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
• 
Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za 
zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije 
mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.