Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
181
Dodatak
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Ukoliko imate problema sa uređajem, pokušajte sa ovim postupcima za 
rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisera.
Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge 
komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili 
baterija. 
Situacija
Predložena rešenja
Fotoaparat ne može 
da se uključi
• 
Proverite da li je baterija postavljena.
• 
Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
• 
Napunite bateriju.
Dolazi do iznenadnog 
prekida napajanja
• 
Napunite bateriju.
• 
Fotoaparat se možda nalazi u režimu štednje 
baterije ili se ekran automatski isključuje.  
(str. 153)
• 
Moguće je da se fotoaparat isključuje 
automatski da bi se sprečilo oštećenje 
memorijske kartice usled prevelike toplote. 
Ponovo uključite fotoaparat.
Dolazi do brzog 
pražnjenja baterije 
fotoaparata
• 
Na niskim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F) 
može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite 
bateriju u džep kako bi bila topla. 
• 
Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi 
do bržeg pražnjenja baterije. Ako je potrebno, 
ponovo napunite bateriju.
• 
Baterije su potrošni delovi koji se moraju 
zameniti posle određenog vremena. Ukoliko 
radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.
Situacija
Predložena rešenja
Snimanje fotografija 
nije moguće
• 
Nema slobodnog prostora na memorijskoj 
kartici. Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite 
novu karticu.
• 
Formatirajte memorijsku karticu.
• 
Memorijska kartica je neispravna. Nabavite 
novu memorijsku karticu.
• 
Proverite da li je fotoaparat uključen.
• 
Napunite bateriju.
• 
Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
Zamrzava se slika 
fotoaparata
Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Fotoaparat se zagreva
Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To 
je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili 
performanse vašeg fotoaparata.
Dolazi do iznenadnog 
okidanja blica
Moguće je da blic okida usled statičkog 
elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan. 
Blic ne radi
• 
Moguće je da je opcija blica postavljena na 
Isključeno. (str. 101)
• 
Ne možete da koristite blic u nekim režimima.
Datum i vreme nisu 
tačni
Podesite datum i vreme koristeći meni 
q.  
(str. 153)
Ekran, odnosno 
dugmad ne 
funkcionišu
Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.