Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
183
Dodatak > 
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Situacija
Predložena rešenja
Računar ne 
prepoznaje fotoaparat
• 
Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.
• 
Proverite da li je fotoaparat uključen.
• 
Proverite da li koristite podržani operativni 
sistem.
Računar prekida vezu 
sa fotoaparatom 
tokom prebacivanja 
fajlova
Statički elektricitet može dovesti do prekida 
prenosa datoteka. Isključite USB kabl, a zatim ga 
ponovo uključite. 
Na vašem računaru 
nije moguće 
reprodukovati video 
zapise
Video zapisi se ne reprodukuju na nekim 
programima za video reprodukciju. Da biste 
reprodukovali video datoteke snimljene 
fotoaparatom, koristite program Multimedia 
Viewer koji možete instalirati sa programom 
i-Launcher na računaru.
i-Launcher ne 
funkcioniše ispravno
• 
Zatvorite i-Launcher i ponovo pokrenite 
program.
• 
U zavisnosti od specifikacije računara i 
okruženja, program se možda neće pokrenuti 
automatski. U tom slučaju na vašem Windows 
računaru kliknite na Start 
 All Programs 
 Samsung 
 i-Launcher 
 Samsung 
i-Launcher. (Za Windows 8, otvorite Početni 
ekran, a zatim izaberite All apps (Sve aplikacije) 
 Samsung i-Launcher.) Ili, na vašem Mac 
računaru kliknite na Applications (Aplikacije) 
 Samsung 
 i-Launcher.
Situacija
Predložena rešenja
Nije moguće postaviti 
DPOF za RAW 
datoteke
Ne možete postaviti DPOF za RAW datoteke.
Automatski fokus ne 
radi
• 
Subjekt nije u fokusu. Kada je subjekt izvan 
oblasti AF, fotografišite tako što ćete premestiti 
subjekta unutar oblasti AF i do pola pritisnuti 
[Okidač].
• 
Subjekt je preblizu. Udaljite se od subjekta i 
napravite fotografiju.
• 
Režim fokusiranja je postavljen na MF. Prebacite 
režim u AF.
Funkcija AEL ne radi
AEL funkcija ne radi u režimima Automatski, 
Ručno i Pametno. Izaberite drugi režim da biste 
koristili ovu funkciju.
Objektiv ne radi
• 
Proverite da li je objektiv pravilno postavljen. 
• 
Skinite objektiv sa fotoaparata i ponovo ga 
postavite.
Spoljašnji blic ili GPS 
ne radi
Proverite da li je spoljašnji uređaj pravilno 
montiran i uključen.
Kada uključite 
fotoaparat pojavljuje 
se ekran sa 
postavkama za datum 
i vreme.
• 
Ponovo podesite datum i vreme.
• 
Ovaj ekran se pojavljuje kada je unutrašnji 
izvor napajanja fotoaparata potpuno 
ispražnjen. Umetnite potpuno napunjenu 
bateriju i sačekajte najmanje 72 sata u statusu 
isključenog napajanja da bi se unutrašnji izvor 
napajanja napunio.