Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
1
Informacije o autorskom pravu
• 
Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti 
promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje 
funkcija fotoaparata.
• 
Preporučujemo da koristite fotoaparat u zemlji u kojoj ste ga kupili.
• 
Fotoaparat koristite odgovorno i pridržavajte se svih zakona i propisa 
koji se odnose na njegovu upotrebu.
• 
Zabranjeno je da ponovo koristite ili distribuirate bilo koji deo ovog 
priručnika bez prethodnog odobrenja.
PlanetFirst predstavlja opredjeljenje kompanije Samsung 
Electronics ka održivom razvoju i socijalnoj odgovornosti kroz 
ekološke poslovne aktivnosti i aktivnosti upravljanja.
• 
Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove 
korporacije Microsoft Corporation.
• 
Mac i Apple App Store su registrovani žigovi kompanije Apple 
Corporation.
• 
Google Play Store je registrovani žig kompanije Google, Inc.
• 
Adobe, Adobe logotip, Photoshop i Lightroom su registrovani zaštitni 
žigovi ili žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim 
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• 
microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ su registrovani žigovi kompanije 
SD Association.
• 
HDMI, HDMI logotip i termin „High Definition 
Multimedia Interface“ su žigovi ili registrovani 
žigovi kompanije HDMI Licencing LLC.
• 
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi 
kompanije Wi-Fi Alliance.
• 
Zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom priručniku su 
vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.