Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
19
Koncepti fotografije
Kako postavka blende, brzina okidača i ISO 
osetljivost upravljaju ekspozicijom
Postavka blende, brzina okidača i ISO osetljivost su u bliskoj vezi u 
fotografiji. Postavka blende kontroliše otvor koji reguliše svetlo koje 
ulazi u fotoaparat, dok brzina okidača određuje vremenski interval za 
koji je omogućen ulaz svetlosti. ISO osetljivost određuje brzinu kojom 
film reaguje na svetlost. Zajedno, ova tri aspekta se opisuju kao trougao 
ekspozicije.
Promena brzine okidača, vrednosti otvora blende ili ISO osetljvosti 
se može javiti usled prilagođavanja radi održavanja količine svetlosti. 
Međutim, rezultati se menjaju u skladu sa postavkama. Na primer, brzina 
okidača je korisna u izražavanju kretanja, blenda može kontrolisati dubinu 
polja a ISO osetljivost može kontrolisati granulaciju fotografije.
Postavke
Rezultati
Vrednost 
otvora blende
Široka blenda  
= više svetlosti
Uska blenda  
= manje svetlosti
Široko = mala dubina polja  
Usko = velika dubina polja
Postavke
Rezultati
Brzina 
okidača
Velika brzina  
= manje svetlosti
Mala brzina  
= više svetlosti
Brzo = jasno  
Sporo = nejasno
ISO osetljivost
Visoka osetljivost  
= veća osetljivost na 
svetlost
Niska osetljivost  
= manja osetljivost na 
svetlost
Visoko = više zrnaca  
Nisko = manje zrnaca