Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
199
Pravilno odlaganje ovog proizvoda 
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za 
prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da 
proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne 
bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada 
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove 
okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite 
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste 
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj 
proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o 
mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će 
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe 
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom 
odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje 
otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom 
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada 
prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata 
Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u 
količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. 
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti 
štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu 
upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I 
reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Dodatak