Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
201
ELECTRONICS
Izjava o usklađenosti
i Direktive (2011/65/EU) o ograničenju upotrebe određenih opasnih 
supstanci u električnoj i elektronskoj opremi i Eco-Design direktive 
(2009/125/EC) koju regulišu Propisi (EZ) br. 278/2009 za spoljašnje 
izvore napajanja.
  Predstavnik u EU
Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park Saxony 
Way, Yateley, Hampshire  
GU46 6GG, UK
(GODINA POSTAVLJANJA CE OZNAKE 
NA PROIZVOD 2013.)
27. mart 2013.
(Mesto i datum izdavanja)
Joong-Hoon Choi /  
Menadžer laboratorije
(Ime i potpis ovlašćene osobe)
*  Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Adresu ili broj 
telefona Samsungovog servisnog centra potražite u garantnom listu 
ili se obratite prodavcu od koga ste kupili proizvod.
  Detalji o proizvodu
Za sledeći
Proizvod :   DIGITALNA KAMERA
Model(i) :   NX2000
  Izjava i primenljivi standardi
Ovim izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod u saglasnosti sa 
osnovnim zahtevima R&TTE direktive (1999/5/EC) primenom sledećih 
standarda:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  EN 55024:2010
EN 55022:2010 
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008 
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1 
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 62311 :2008