Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
24
Koncepti fotografije
Korišćenjem pravila trećina kreiraće se fotografije sa stabilnim i prelepim 
kompozicijama. Dole su dati neki primeri.
Fotografije sa dva subjekta
Ako se subjekt nalazi u jednom uglu fotografije, on kreira neuravnoteženu 
kompoziciju. Fotografiju možete stabilisati snimanjem drugog subjekta u 
suprotnom uglu kako biste uravnotežili fotografiju.
Subjekt 1
Subjekt 2
Subjekt 1
Subjekt 2
Nestabilno
Stabilno
Kada snimate fotografije pejzaža, postavljanje horizonta u centar će 
kreirati efekat neravnoteže. Dajte ozbiljnost fotografiji pomeranjem 
horizonta nagore ili nadole.
Subjekt 1
Subjekt 2
Subjekt 1
Subjekt 2
Nestabilno
Stabilno