Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
29
Izgled fotoaparata
Br.
Ime
Komandno dugme
• 
U pametnom panelu: Pređite na 
željenu opciju ili podesite izabranu 
opciju.
• 
U režimu snimanja: U režimu 
snimanja pristupite ekranu režima 
ili podesite brzinu okidača, vrednost 
otvora blende ili vrednost ekspozicije 
u nekim režimima snimanja.
• 
U režimu reprodukcije: Prikažite 
umanjene sličice ili uvećajte/umanjite 
fotografiju.
DIRECT LINK taster: Pokretanje unapred 
podešene Wi-Fi funkcije. (str. 31)
Unutrašnja antena
*  Izbegavajte kontakt sa unutrašnjom 
antenom kada koristite bežičnu mrežu.
Mikrofon
Stopica blica
Poklopac stopice blica
Otvor za traku fotoaparata
Br.
Ime
Senzor slike
Zvučnik
10 
NFC oznaka
11 
Dugme za oslobađanje objektiva
12
Držač objektiva
13
Indeks držača objektiva
14
AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera
15
Prekidač za uključivanje/isključivanje
16 
Dugme okidača
1
2
3
5
7
9
10
11
12
13
14
6
4
8
7
16
15
4