Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Izgled fotoaparata
31
Podešavanje tastera DIRECT LINK
Možete izabrati Wi-Fi funkciju koju ćete pokrenuti kada pritisnete  
[DIRECT LINK]. (str. 150)
Da biste podesili opciju 
DIRECT LINK,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Osnovno 
mapiranje 
→ 
DIRECT LINK 
 opcija.
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK
Možete lako da uključite Wi-Fi funkciju pritiskom na taster [DIRECT LINK].  
Ponovo pritisnite [DIRECT LINK] da biste se vratili u prethodni režim.