Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Izgled fotoaparata
32
Vrednost ekspozicije
Korišćenje komandnog dugmeta
Možete da podesite opcije kao što su vrednost otvora blende, brzina 
okidača ili vrednost ekspozicije pomoću komandnog dugmeta u nekim 
režimima snimanja. Pritisnite komandno dugme, a zatim ga okrećite 
nadesno ili nalevo. 
Možete i da podesite neke opcije pomoću komandnog dugmeta u 
pametnom panelu. U pametnom panelu, okrećite komandno dugme 
da biste pronašli željenu opciju, pritisnite komandno dugme da biste je 
izabrali, a zatim okrećite komandno dugme da biste podesili izabranu 
opciju.
Npr., prilagođavanje vrednosi ekspozicije u progamskom režimu
Da biste prilagodili 
vrednost 
ekspozicije,
Na ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Program 
 dva 
puta pritisnite komandno dugme da biste izabrali vrednost 
ekspozicije 
 okrećite komandno dugme za podešavanje.