Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
33
Stavljanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku 
karticu.
Memorijska kartica
Stavite memorijsku karticu tako da 
kontaktne površine zlatne boje budu 
okrenute nadole.
Punjiva baterija
Stavite bateriju tako da logotip Samsung 
bude okrenut nagore.
Uklanjanje baterije i memorijske kartice
Punjiva baterija
Reza za bateriju
Pomerite rezu nagore da biste 
oslobodili bateriju.
Memorijska kartica
Polako pritisnite karticu sve dok se 
ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je 
izvucite iz ležišta.
Dok lampica statusa fotoaparata treperi, ne uklanjajte memorijsku karticu ili 
bateriju. Na taj način možete oštetiti podatke snimljene na memorijskoj kartici ili 
fotoaparatu.