Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
34
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Punjenje baterije
Bateriju morate napuniti pre prve upotrebe fotoaparata. Priključite mali 
kraj USB kabla u fotoaparat, a zatim priključite drugi kraj USB kabla u  
AC adapter.
Statusna lampica
• 
Crveno svetlo uključeno: Punjenje
• 
Crveno svetlo isključeno: Potpuno napunjena
• 
Crveno svetlo treperi: Greška
• 
Koristite samo AC adapter i USB kabl koji ste dobili uz kameru. Ako koristite 
drugi AC adapter, baterija fotoaparata se možda neće puniti ili raditi ispravno.
• 
Možete da napunite bateriju pomoću USB kabla samo kada je fotoaparat 
isključen.
Uključivanje fotoaparata
Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u ON.
• 
Da biste isključili fotoaparat, postavite prekidač za uključivanje/
isključivanje u OFF.
• 
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno 
konfigurisanje. (str. 35)
ON
OFF