Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
36
Izbor režima
Izaberite različite modele i funkcije na ekranu režima. 
Pristupanje ekranu režima
U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [
h]. Pritisnite [h] da biste 
se vratili u prethodni režim. Takođe, možete da okrećete komandno dugme 
da biste u režimu snimanja pristupili ekranu režima.
Automatski
Pametno
Eskpert
Wi-Fi
Dodirnite ikonu da biste izabrali režim ili funkciju.
Opis režima
Režim
Opis
 
Automatski
Snimite fotografiju sa režimom scene koji fotoaparat 
automatski bira. (str. 55)
 
Pametno
Snimite fotografiju sa opcijama koje su unapred postavljene 
za određenu scenu. (str. 57)
 
Eskpert
• 
Program: Snimite fotografiju sa postavkama koje ste ručno 
podesili osim brzine zatvarača i vrednosti otvora blende. 
(str. 61)
• 
Prioritet blende: Ručno postavite vrednost otvora blende 
dok fotoaparat automatski bira odgovarajuću brzinu 
okidača. (str. 62)
• 
Prioritet okidača: Ručno postavite brzinu okidača dok 
fotoaparat automatski bira odgovarajuću vrednost otvora 
blende. (str. 63)
• 
Ručno: Ručno podesite vrednost otvora blende i brzinu 
okidača. (str. 64)
• 
Prilagođeno: Kreirajte sopstvene režime snimanja 
podešavanjem i čuvanjem opcija. (str. 65)