Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Izbor režima
37
Promena rasporeda ikona
Da biste promenili izgled ikona na ekranu podrežima za režim Pametno ili 
režim Eskpert, u gornjem levom uglu ekrana dodirnite 
 (prikaz mreže) 
ili   (prikaz liste). Ako ste izabrali režim liste, prevucite listu sa opcijama 
nagore ili nadole, ili okrećite birač režima na ekranu, a zatim dodirnite 
ikonu.
<Prikaz liste>
<Prikaz mreže>
Režim
Opis
 
Wi-Fi
• 
MobileLink: Pošaljite fotografije ili video zapise na pametan 
telefon. (str. 129)
• 
Remote Viewfinder: Koristite pametni telefon kao daljinski 
okidač i pogledajte pregled slike snimljene fotoaparatom 
na pametnom telefonu. (str. 131)
• 
Autom. rez. kop.: Šaljite fotografije ili video zapise koje ste 
snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar. (str. 133)
• 
E-adresa: Šaljite fotografije ili video zapise sačuvane na 
fotoaparatu putem e-pošte. (str. 135)
• 
SNS i Cloud: Otpremite fotografije ili video zapise na web 
lokacije za deljenje datoteka. (str. 139)
• 
Samsung Link: Otpremite fotografije na Samsung 
Link skladište na mreži ili prikažite datoteke na drugim 
uređajima koji podržavaju Samsung Link. (str. 142)