Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
3
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Ako tečnost ili strani predmeti dospeju unutar fotoaparata, 
odmah isključite sve izvore napajanja, kao što su baterija ili AC 
adapter, a zatim pozovite Samsung servisni centar.
Postupajte u skladu sa svim propisima kojima se ograničava 
korišćenje fotoaparata u određenim oblastima.
• 
Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
• 
Isključite fotoaparat kada se nalazite u avionu. Fotoaparat može da ometa 
rad avionskih instrumenata. Poštujte sve propise u avionu i isključite 
fotoaparat kada to od vas zatraži avionsko osoblje.
• 
Isključite fotoaparat u blizini medicinske opreme. Fotoaparat može da 
ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. 
Poštujte sve propise, istaknuta upozorenja i uputstva medicinskog 
osoblja.
Izbegavajte mešanje sa signalima pejsmejkera.
Održavajte udaljenost između ovog fotoaparata i svih pejsmejkera da biste 
izbegli moguće smetnje, kao što je preporučeno od strane proizvođača 
i grupa istraživača. Ako imate bilo kakvih razloga da sumnjate da vaš 
fotoaparat ometa pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, odmah isključite 
fotoaparat i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinskog uređaja 
radi saveta.
     Oprez – situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat 
ili drugu opremu.
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži 
vremenski period.
Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do 
ozbiljnih oštećenja fotoaparata.
Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje 
preporučuje proizvođač. Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati.
To može izazvati požar ili telesne povrede.
Koristite isključivo baterije, punjače, kablove i pribor koje je 
odobrio Samsung.
• 
Baterije, punjači, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mogu dovesti do 
eksplozije baterije, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati povrede.
• 
Samsung nije odgovoran za štete ili povrede uzrokovane korišćenjem 
neodobrenih baterija, punjača, kablova ili pribora.
Nemojte koristiti baterije u neodgovarajuće svrhe.
To može izazvati požar ili strujni udar.