Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Funkcije (opcije) za izbor
39
Korišćenje pametnog panela
Dodirnite 
 na ekranu da biste pristupili nekim funkcijama kao što su 
ekspozicija, ISO i balans bele.
Npr., prilagođavanje vrednosi ekspozicije u progamskom režimu
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Program.
Dodirnite 
.
Dodirnite EV.
• 
Možete i da podesite neke opcije prevlačenje točkića na ekranu 
pomoću prsta. Umesto toga, okrećite komandno dugme da biste 
pronašli željenu opciju, pritisnite komandno dugme da biste 
je izabrali, a zatim okrećite komandno dugme da biste podesili 
izabranu opciju.
EV : 0.0
Prevucite točkić na ekranu, a zatim dodirnite 
 da biste 
podesili opciju.
• 
Možete i rotirati komandno dugme nadesno da biste podesili 
opciju. (str. 32)
EV : 0.0