Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
4
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Ne dodirujte blic dok se okida.
Blic je veoma vruć kada se okida i može opeći kožu.
Kada koristite AC adapter, isključite fotoaparat pre nego što 
odvojite napajanje do AC adaptera.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.
Isključite AC adapter iz zidne utičnice kada ga ne koristite.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.
Ne koristite oštećen kabl za napajanje, AC adapter ili izvučenu 
utičnicu kada punite baterije.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Ne dozvolite da AC adapter dospe u kontakt sa +/- terminalima 
na bateriji.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Nemojte ispuštati ili izlagati fotoaparat jakim udarcima.
To može oštetiti ekran ili spoljne ili unutrašnje komponente.
Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i 
postavljate baterije i memorijske kartice.
Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno 
postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, 
konektore i drugi pribor.
Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata.
Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati.
Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku 
karticu.
To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvati požar.
Nemojte da stavljate fotoaparat u magnetno polje niti blizu 
njega.
U tom slučaju može doći do naispravnosti fotoaparata.
Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran oštećen.
Ako su delovi od stakla ili akrila slomljeni, odnesite fotoaparat u 
Samsungov servisni centar na popravku.