Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Pribor
52
• 
Možete snimiti fotografiju sa blicom koji nije potpuno napunjen, ali se 
preporučuje korišćenje potpuno napunjenog blica.
• 
Za raspoložive spoljašnje bliceve pogledajte stranicu sa opcionalnim 
priborom. (str. 195)
• 
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.
• 
Postoji interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne 
sevne po drugi put.
• 
SEF8A možda nije kompatibilan sa drugim fotoaparatima NX serije.
• 
Za više pojedinosti o opcionalnim blicevima, pogledajte korisničko uputstvo 
za blic.
Koristite isključivo bliceve koji je odobrio Samsung. Korišćenje nekompatibilnih 
bliceva može oštetiti vaš fotoaparat.
SEF220A (primer) (opciono)
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Br.
Opis
Ikone prikaza
Lampica READY/testno dugme
Dugme za REŽIM
Dugme za oslobađanje blica
Dugme za uključivanje (Power)
Poklopac za bateriju
Sijalica
Prekidač TELE/WIDE režima
Veza stopice blica