Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
58
Korišćenje režima Najlepše lice
U režimu Najlepše lice možete snimati više fotografija i zameniti lica da 
biste kreirali najbolju moguću sliku. Koristite ovaj režim za izbor najbolje 
slike za svakog pojedinca prilikom snimanja grupnih fotografija.
U ekranu režima dodirnite Pametno 
 Najlepše lice.
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da 
biste fokusirali.
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
• 
Fotoaparat kontinualno snima 5 fotografija.
• 
Prva fotografija se postavlja kao slika pozadine.
• 
Fotoaparat automatski detektuje lica nakon snimanja.
Dodirnite lice da biste ga zamenili.
Dodirnite najbolju sliku od 5 snimljenih lica.
• 
Ponovite korake 4 i 5 da biste zamenili preostala lica na fotografiji.
• 
Ikona 
 će se pojaviti na slici koju fotoaparat preporuči.
Dodirnite 
 da biste sačuvali fotografiju.
• 
Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
• 
Rezolucija je postavljena na 5.9M ili nižu vrednost.