Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
5
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak datoteka ili oštećenja 
nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.
Morate da priključite mali kraj USB kabla u kameru.
Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja 
datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak 
podataka.
Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti.
To može obezbojiti senzor slike ili dovesti do njegovog kvara.
Ako se fotoaparat pregreje, izvadite bateriju i pustite da se 
ohladi.
• 
Produženim korišćenjem fotoaparata baterija se može pregrejati i može 
se povećati interna temperatura fotoaparata. Ako fotoaparat prestane sa 
radom, izvadite bateriju i pustite da se ohladi.
• 
Visoke interne temperature mogu dovesti do pojave šuma na 
fotografijama. To je uobičajeno i ne utiče na vek trajanja ili performanse 
vašeg fotoaparata.
Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
Fotoaparat emituje RF signale (signale na radio-frekvencijama) koji mogu 
da se mešaju sa nezaštićenom ili nedovoljno zaštićenom elektronskom 
opremom, kao što su pejsmejkeri, slušni aparati, medicinski uređaji i ostali 
elektronski uređaji za kućnu upotrebu i vozila. Obratite se proizvođaču 
elektronskih uređaja da biste rešili bilo kakav problem u vezi sa smetnjama 
koje imate. Da biste sprečili neželjene smetnje koristite samo uređaje ili 
pribor koji su odobreni od kompanije Samsung.
Koristite fotoaparat u normalnom položaju.
Izbegavajte kontakt sa unutrašnjom antenom fotoaparata.
Prenos podataka i odgovornost
• 
Podaci koji se prenose preko WLAN mreže mogu biti otkriveni. Zbog 
toga izbegavajte prenos osetljivih podataka na javnim mestima ili u 
okviru otvorenih mreža.
• 
Proizvođač fotoaparata nije odgovoran za prenos podataka koji ne 
poštuju autorska prava, zaštićene žigove, zakone o intelektualnoj svojini 
i propise o javnom redu.