Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
59
Snimanje panoramskih fotografija
Snimanje 2D ili 3D panoramskih fotografija. Snimljene 3D panoramske 
fotografije se mogu videti samo na 3D TV aparatu ili 3D monitoru.
U ekranu režima dodirnite Pametno 
 Panorama.
Dodirnite 
 
 
 Panorama 
 Panorama uživo ili 
3D.
Dodirnite 
 da biste prebacili u režim snimanja.
Pritisnite i zadržite [Okidač] da biste počeli sa snimanjem.
Kada je [Okidač] pritisnut, pritisnut, polako pomerajte 
fotoaparat u izabranom smeru.
• 
U režimu 3D panorame možete da snimite scenu samo u 
horizontalnim smerovima.
• 
Biće prikazana strelica koja pokazuje smer kretanja, a cela slika biće 
prikazana u okviru za pregled.
• 
Kada su scene poravnate, fotoaparat automatski snima sledeću 
fotografiju.
Kada završite, otpustite [Okidač].
• 
Fotoaparat automatski čuva snimke u jednu fotografiju.
• 
Ako [Okidač] otpustite tokom snimanja, panoramsko snimanje se 
zaustavlja i snimljene fotografije se čuvaju.