Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
63
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Prioritet blende.
Jednom pritisnite komandno dugme, a zatim ga okrećite 
nalevo ili nadesno da biste podesili vrednost otvora blende.
Podesite željene opcije.
• 
Listu opcija potražite u delu „Funkcije snimanja”. (str. 73)
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.
• 
U uslovima slabog osvetljenja, možda ćete morati da povećate ISO osetljivost 
da biste sprečili zamućene fotografije.
• 
Da biste postavili minimalnu brzinu okidača, u režimu snimanja pritisnite 
 
 
 Minimalna brzina zatvarača 
 opciju.
Režim prioriteta okidača
U režimu prioriteta okidača, fotoaparat automatski prilagođava vrednost 
otvora blende prema brzini okidača koju ste izabrali. Ovaj režim je koristan 
za snimanje fotografija subjekata koji se brzo kreću ili za kreiranje efekata 
traga na fotografiji.
Na primer, podesite brzinu okidača na vrednost veću od 1/500 s da biste 
zamrzli subjekta. Da bi subjekt izgledao nejasno, podesite brzinu okidača 
na vrednost manju od 1/30 s.
Mala brzina okidača
Velika brzina okidača