Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
81
81
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Pametni filter omogućava primenu specijalnih efekata na vaše fotografije. 
Možete izabrati različite opcije filtera da biste kreirali specijalne efekte koje 
je teško postići standardnim objektivima.
Da biste podesili 
opcije pametnog 
filtera,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Pametni filter 
 opcija 
→ 
.
Opcija
Opis
Isključeno
Bez efekata
Vinjetiranje
Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog 
efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Minijatura
Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt 
prikazao u minijaturi.
Drvena bojica
Primena efekta slikanja olovkom u boji.
Vodena boja
Primena efekta vodenih boja.
Crtanje tušem
Primenite izbledeli efekat.
Skica uljem
Primenite efekat skiciranja uljem.
Skica mastilom
Primenite efekat skiciranja mastilom.
Akril
Primena efekta akrilnih boja.
Opcija
Opis
Negativ
Primena efekta negativa.
Crvena
Isključite sve boje osim crvene.
Zelena
Isključite sve boje osim zelene.
Plava
Isključite sve boje osim plave.
Žuta
Isključite sve boje osim žute. 
Opcije pametnog filtera se ne mogu podesiti istovremeno kada i opcije 
Čarobnjaka za fotografije.
Pametni filter