Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
88
88
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
AF tačka
Oblast fokusiranja će odgovarati oblasti koju dodirnete na ekranu i fokus 
se neće uspostaviti. 
AF sa praćenjem
AF sa praćenjem omogućava praćenje i automatsko fokusiranje subjekta, 
čak i kada se subjekt kreće ili kada promenite kompoziciju snimanja. 
Beli okvir: Fotoaparat prati 
subjekat.
Zeleni okvir: Subjekat je u fokusu 
kada do pola pritisnite dugme 
[Okidač].
Izaberite ili usmerite fokus u oblast fokusiranja koju ste dodirnuli na 
ekranu. Pored toga, postavite fokus na subjekat i snimite fotografiju tako 
što ćete dodirnuti ekran.
Da biste podesili 
AF na dodir,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 AF na dodir 
 
opcija.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
AF na dodir
AF na dodir omogućava izbor i fokusiranje na oblast fokusiranja koju ste 
dodirnuli na ekranu.
AF na dodir