Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
93
93
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Podesite funkciju optičke stabilizacije slike (OIS) da biste smanjili efekat 
pomeranja fotoaparata. OIS možda nije dostupna sa nekim objektivima.
Pomeranje fotoaparata se javlja na tamnim mestima ili pri snimanju 
unutra. U tim slučajevima, fotoaparat koristi manje brzine okidača kako 
bi povećao količinu prihvaćene svetlosti, što može dovesti do nejasne 
fotografije. Tu situaciju možete sprečiti korišćenjem OIS funkcije.
Ako vaš objektiv ima OIS prekidač, prekidač morate postaviti na ON da 
biste koristili OIS funkciju.
Da biste podesili 
opcije OIS,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
  
OIS (protiv podrhtavanja) 
 opcija.
* Podrazumevano
Ikona
Opis
Isključeno: OIS funkcija je isključena. (Ova opcija možda nije 
dostupna sa nekim objektivima.)
Režim 1*: OIS funkcija se primenjuje samo kada pritisnete [Okidač
do kraja ili do pola.
Režim 2: OIS funkcija je uključena.
Optička stabilizacija slike (OIS)
Bez OIS ispravke
Sa OIS ispravkom
• 
OIS možda neće pravilno funkcionisati u sledećim situacijama: 
 
-
kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu 
 
-
postoji preveliko pomeranje fotoaparata 
 
-
brzina okidača je mala (na primer, kada izaberete Noćni u režimu Pametno) 
 
-
kada je baterija pri kraju
 
-
kada snimate krupni plan
• 
Ako koristite stativ i OIS funkciju, slike mogu biti zamućene zbog vibriranja 
OIS senzora. Deaktivirajte OIS funkciju ako koristite stativ.
• 
Ako se fotoaparat udari ili ispadne, ekran će biti zamućen. Ako se to dogodi, 
isključite i ponovo uključite fotoaparat.
• 
Koristite OIS funkciju samo kada je neophodno jer funkcija koristi više 
energije baterije.
• 
Da biste postavili OIS opciju u meniju, postavite OIS prekidač na objektivu na 
ON.
• 
Ova opcija možda nije dostupna sa nekim objektivima.
• 
Opcija Isključeno možda nije dostupna sa nekim objektivima.