Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Slanje fotografija ili videozapisa na pametni telefon
Bežična mreža
  122
Na fotoaparatu omogućite spajanje pametnog telefona i 
fotoaparata.
•  Ako je vaš pametni telefon već spojen s fotoaparatom tada će se spojit 
automatski.
•  Ako odaberete Odaberite datoteke fotoaparata (spojite više pametnih 
telefona), dodirnite Spoji pored popisa pametnih telefona na fotoaparatu. 
Za spajanje na više pametnih telefona ponovite korake 4, 5 i 6,  
a zatim dodirnite Sljedeći.
Na pametnom telefonu ili na fotoaparatu, odaberite datoteke koje 
želite prebaciti s fotoaparata.
Na pametnom telefonu dodirnite gumb za kopiranje ili na 
fotoaparatu odaberite Šalji.
•  Fotoaparat će poslati datoteke.
•  Kada se spojite na više pametnih telefona fotoaparat će istovremeno poslati 
datoteke na sve uređaje.