Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Slanje fotografija ili videozapisa putem e-pošte
Bežična mreža
  131
Slanje fotografija ili videozapisa putem e-pošte
Možete slati slike ili videozapise pohranjene na fotoaparatu putem e-pošte. Za 
informacije o načinu unosa teksta pogledajte “Unos teksta”. (str. 118)
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite 
.
Spojite se na WLAN. (str. 115)
Odaberite polje Pošiljatelj, unesite adresu svoje e-pošte, a zatim 
odaberite OK.
•  Ako ste već spremili vaše podatke, ona će biti umetnuta automatski. (str. 129)
•  Za korištenje adrese sa popisa prethodnih pošiljatelja, odaberite   → adresa.
Odaberite polje Primatelj, upišite adresu e-pošte, a zatim  
odaberite OK.
•  Za korištenje adrese sa popisa prethodnih primatelja, odaberite   → adresa.
•  Odaberite   za dodavanje dodatnih primatelja. Možete unijeti do 30 primatelja.
•  Odaberite   za brisanje adrese s popisa.
Odaberite Sljedeći.
Odabir datoteka za slanje.
•  Možete odabrati do 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 7 MB ili manja.
Odaberite Sljedeći.
Odaberite polje Komentar, upišite svoj komentar, a zatim  
odaberite OK.
10 
Odaberite Šalji.
•  Fotoaparat će poslati e-poštu.
•  Kad ne uspije slanje e-pošte pojavit će se poruka koja će vas upozoriti da je 
ponovo pošaljete.
• 
Čak i ako izgleda da je fotografija uspješno prebačena, greške sa računom 
e-pošte primatelja mogu izazvati odbacivanje fotografije ili prepoznavanje kao 
neželjene pošte.
• 
Možda nećete moći poslati e-poštu ako mrežna veza nije dostupna ili ako 
postavke računa vaše e-pošte nisu točne.
• 
Ne možete slati datoteke ako je veličina kombinirane datoteke premašila 
7MB. Maksimalna rezolucija fotografija koje možete poslati je 2M. Maksimalna 
rezolucija videozapisa koje možete poslati je 
. Ako je rezolucije odabrane 
fotografije veća od 2M, automatski će se smanjiti na manju rezoluciju.
• 
Ako ne možete poslati e-poštu zbog vatrozida ili postavki autorizacije korisnika, 
kontaktirajte svog administratora mreže ili pružatelja mrežnih usluga.
• 
Ovu funkciju ne možete koristiti ako u memoriji fotoaparata nema datoteka.
• 
Također, e-poštu možete poslati i u načinu rada reprodukcije pritiskom na 
[m], a zatim odaberite Dijeli (Wi-Fi) → E-pošta ili odaberite 
 → E-pošta.