Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje aplikacije Samsung Link za slanje datoteka
Bežična mreža
  135
Prikaz fotografija ili videozapisa na uređajima koji 
podržavaju Samsung Link
Okrenite kotačić odabira na w.
Odaberite   → Obližnji uređaji.
•  Ako se pojavi poruka sa uputama, odaberite OK.
•  Fotoaparat automatski pokušava spajanje na WLAN mrežu putem najnovijeg 
spojenog uređaja s pristupnom točkom.
•  Ako se fotoaparat već nije povezao s WLAN-om, automatski će tražiti 
dostupne uređaje pristupne točke. (str. 115)
•  Možete podesiti dozvolu samo za odabrane uređaje ili za sve uređaje koji će 
se spojiti pritiskom na [m], a zatim odaberite DLNA kontrola pristupa na 
zaslonu.
•  Kreira se popis datoteka za dijeljenje. Pričekajte dok drugi uređaji ne pronađu 
fotoaparat.
Spojite Samsung Link uređaj na mrežu, a zatim uključite funkciju 
Samsung Link.
•  Za više informacije pogledajte upute za upotrebu.
Na fotoaparatu omogućite spajanje Samsung Link uređaja i 
fotoaparata.
Na Samsung Link uređaju odaberite fotoaparat na koji želite spojiti.
Na Samsung Link uređaju pretražite podijeljenje fotografije ili 
videozapise.
•  Informacije o traženju fotoaparata i pregledavanju fotografija i videozapisa na 
Samsung Link uređaju potražite u korisničkom priručniku uređaja.
•  Videozapisi se možda neće lako reproducirati, ovisno o vrsti Samsung 
Link uređaja ili o mrežnim uvjetima. Ako do toga dođe, ponovno snimite 
videozapis u 640 X 480 ili slabijoj kvaliteti te ga ponovo reproducirajte. Ako 
se videozapisi preko bežične veze ne reproduciraju bez teškoća na uređaju, 
spojite fotoaparat s uređajem pomoću AV kabela.
Pristupna točka
Ÿ  Fotoaparat je spojen na televizor koji podržava Samsung Link putem 
WLAN-a.