Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Izbornik postavki
Postavke
  141
Općenito
* Zadano
Stavka
Opis
Informacije o 
mreži
Pogledajte Mac adresu i broj mrežnog certifikata fotoaparata.
Language
Odaberite jezik teksta na zaslonu.
Vremenska zona
Postavite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada putujete 
u drugu zemlju, odaberite U posjeti, a potom odaberite 
odgovarajuću vremensku zonu. (Početni*, U posjeti)
Postavke datuma/
vremena
Postavite datum i vrijeme.
Vrsta datuma
Postavite format datuma. (GGGG/MM/DDMM/DD/GGGG
DD/MM/GGGG)
Zadana vrsta datuma se može razlikovati ovisno o 
odabranom jeziku.
Vrsta vremena
Postavljanje formata vremena. (12 Hr24 Hr)
Zadana vrsta vremena se može razlikovati ovisno o 
odabranom jeziku.
* Zadano
Stavka
Opis
Broj datoteke
Odredite način za imenovanje datoteka.
•  Resetiraj: Postavite početak brojanja datoteka od 0001 
kod umetanja nove memorijske kartice, formatiranja 
kartice ili brisanja svih datoteka.
•  Serije*: Postavite brojanje datoteka da slijedi prethodni 
broj datoteke kod umetanja nove memorijske kartice, 
formatiranja kartice ili brisanja svih datoteka.
• 
Zadani naziv prve mape je 100PHOTO a zadani naziv prve 
datoteke je SAM_0001.
• 
Broj datoteke povećava se za jedan od SAM_0001 do 
SAM_9999, svaki put kad snimite fotografiju ili videozapis.
• 
Broj mape se povećava za jedan od 100PHOTO do 
999PHOTO.
• 
Maksimalan broj datoteka koje s mogu pohraniti u jednoj 
mapi je 9999.
• 
Fotoaparat definira nazive datoteke prema standardu 
sustava “Design rule for Camera File system” (DCF). Ako 
nazive datoteka namjerno promijenite, fotoaparat ih neće 
moći reproducirati.