Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Održavanje fotoaparata
Dodaci
  152
Poruka o ispražnjenoj bateriji
Kada je baterija potpuno ispražnjena, ikona baterije će svijetliti crveno i pojavit će se 
poruka “Baterija skoro prazna”.
Napomene o korištenju baterije 
•  Izbjegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili visokim temperaturama (ispod  
0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet 
punjenja baterija.
•  Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, područje oko odjeljka baterije može 
se zagrijati. To ne utječe na normalno korištenje fotoaparata.
•  Ne vucite kabel napajanja prilikom isključivanja utikača iz mrežne utičnice, jer to 
može izazvati požar ili strujni udar.
•  Na temperaturama ispod 0 °C/32 °F, kapacitet baterije i njen vijek trajanja mogu 
oslabiti.
•  Kapacitet baterije može oslabiti pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u 
normalu pri umjerenim temperaturama.
•  Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. Umetnute 
baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i izazvati ozbiljna oštećenja 
fotoaparata. Ako fotoaparat spremite zajedno s baterijama i ne koristite ga duže 
vrijeme može doći do ispuštanja kiseline iz baterija. Potpuno ispražnjenu bateriju 
možda nećete moći potpuno napuniti.
•  Ako fotoaparat ne koristite duže vrijeme (3 mjeseca ili duže) provjerite bateriju 
i redovno je punite. Ako se baterija učestalo prazni, smanjuje se njen kapacitet i 
vijek trajanja, što može dovesti do kvara, požara ili eksplozije.
Mjere opreza u vezi s korištenjem baterije
Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od oštećenja.
Spriječite dodir baterija i metalnih objekata jer time može doći do veze između  
+ i – polova te do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i može uzrokovati požar 
ili električni udar.
Napomene o punjenju baterije
•  Ako žaruljica stanja treperi crvenim svjetlom, provjerite je li baterija pravilno 
umetnuta.
•  Ako je fotoaparat uključen za vrijeme punjenja, baterija se ne može napuniti u 
potpunosti. Isključite ga prije početka punjenja baterije.
•  Ne koristite fotoaparat tijekom punjenja baterije. To može izazvati požar ili 
električni udar.
•  Ne vucite kabel napajanja prilikom isključivanja utikača iz mrežne utičnice, jer to 
može izazvati požar ili strujni udar.
•  Kada je baterija potpuno prazna, napunite je kratko prije uključivanja fotoaparata. 
Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila najmanje  
10 minuta.
•  Ako fotoaparat spojite na vanjski izvor napajanja dok se baterija prazni, korištenje 
nekih funkcija sa velikom potrošnjom energije izazvat će isključivanje fotoaparata. 
Za normalno korištenje fotoaparata, napunite bateriju.