Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Održavanje fotoaparata
Dodaci
  153
•  Ako ponovno priključite kabel za napajanje kad je baterija potpuno napunjena, 
žaruljica stanja se uključuje na približno 30 minuta.
•  Upotreba bljeskalice ili snimanje videozapisa znatno brže troši bateriju. Bateriju 
punite dok se crvena žaruljica pokazivača ne ugasi.
•  Ako žaruljica pokazivača svjetluca crveno, ponovno spojite kabel ili izvadite i 
ponovno umetnite bateriju.
•  Ako bateriju punite dok je kabel vruć ili je temperatura previsoka, žaruljica 
pokazivača može treptati crveno. Punjenje će započeti nakon što se baterija 
ohladi.
•  Pretjerano punjenje baterije može skratiti njen vijek trajanja. Nakon završetka 
punjenja, kabel iskopčajte iz fotoaparata.
•  Ne savijajte električni kabel i na njega ne stavljajte teške predmete. Njima možete 
oštetiti kabel.
Napomene o punjenju kad je povezano računalo
•  Koristite samo isporučeni USB kabel.
•  Baterije se možda neće puniti kad:
 
- koristite USB čvorište
 
- su na računalo priključeni drugi USB uređaji
 
- kabel priključite u utičnicu na prednjoj strani računala
 
- USB utičnica na računalu ne podržava standard izlaznog napajanja (5 V, 500 mA)
  Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača
•  Baterije nikad ne izlažite vatri. Pridržavajte se svih lokalnih propisa za odlaganje 
korištenih baterija.
•  Baterije ili fotoaparate nemojte postavljati na uređaje za grijanje niti u njih, 
primjerice u mikrovalnu pećnicu, štednjak ili na radijator. Ako se pregriju, baterije 
mogu eksplodirati.