Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Dodaci
  166
Ispravno odlaganje proizvoda 
(Električni i elektronički otpad)
 (Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
 
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to 
da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne 
bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste 
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem 
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako 
biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili 
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet 
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe 
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se 
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Logotip PlanetFirst ukazuje na predanost tvrtke Samsung Electronics 
održivom razvoju i društvenoj odgovornosti kroz poslovanje i 
upravljanje koje štiti okoliš.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
 (Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje 
otpada)
 
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije 
iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli 
Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od 
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". 
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi 
ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo 
vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, 
besplatnog sustava za odlaganje baterija.