Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Dodaci
  169
P
Pametni način rada  51
Početna slika  139
Područje fokusa
Poruke o pogreškama  145
Postavke  141
Postavke datuma/vremena  141
Postavke jezika  141
Postavke vremena  26
Postavke vremenske zone  26, 141
Postavke zvuka  36
Povećavanje  96
Pregled datoteka
Animirane fotografije  98
Kategorija  93
Mapa  92
Minijature  93
Panoramske fotografije  97
Prikaz slika u nizu  97
TV  104
Prijenos datoteka
Automatska sigurnosna  
pohrana  127
E-pošta  129
Mac  106
Windows  105
Prikaz slika u nizu  97
R
Remote Viewfinder  123
Resetiranje  143
Rezolucija
S
Servisni centar  155
Slikanje pomoću jednog dodira  77
Smart filtar
Način reprodukcije  100
Način snimanja fotografija  58
Način snimanja videozapisa  59
Snimanje izbliza
Automatski makro  74
Ručno izoštravanje  74
Snimanje izbliza  74
Snimanje portreta
Spajanje na Mac računalo  106
T
Tehničke karakteristike  
fotoaparata  158
Tipka okidača  21
Indeks