Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  25
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Uključivanje fotoaparata
Za uključivanje ili isključivanje fotoaparata pritisnite 
[X].
•  Kod prvog uključivanja fotoaparata pojavljuje se 
početni zaslon za postavljanje. (str. 26)
Uključivanje fotoaparata u načinu reprodukcije
Pritisnite [P]. Fotoaparat se uključuje i odmah otvara 
način reprodukcije.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe fotoaparata morate potpuno napuniti bateriju. Priključite 
mali kraj USB kabela u fotoaparat, a zatim priključite drugi kraj USB kabela u AC 
ispravljač.
Žaruljica stanja
•  Crveno svjetlo uključeno: Punjenje u tijeku
•  Crveno svjetlo isključeno: Potpuno napunjena
•  Crveno svjetlo treperi: Greška
Koristite samo AC adapter i USB kabel koji ste dobili s fotoaparatom. Ako koristite 
drugi AC ispravljač (kao što je SAC-48), baterija fotoaparata se možda neće puniti i 
ispravno raditi.